Oddymianie

Zastosowanie:

centrale sterujące oddymianiem i przewietrzaniem są podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrale sterują i dostarczają energię elektryczną do siłowników w klapach i oknach oddymiających (wyciągach dymu) lub sterują zatrzaskiem elektromagnetycznym zwalniającym zasuwę klap wyposażonej w system otwierania na zasadzie energi własnej (siłowniki pneumatyczne, sprężyna gazowe itp.).

Centrala realizuje funkcje:

  • oddymiania p. poż,
  • przewietrzania,
  • zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem.

Funkcja oddymiania p. poż. realizowana jest w przypadku zadziałania automatycznej czujki dymu względnie temperatury, wciśnięcia przycisku „Alarm” w ręcznym włączniku oddymiania, lub wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym np. z centrali sygnalizacji pożaru (CSP).

Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania.

Funkcję zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa (deszcz/wiatr).

Każda z funkcji ma inny priorytet. Najwyższy priorytet ma funkcja oddymiania p. poż. Niższy sygnał z czujki pogodowej. Najniższy – przewietrzanie. Funkcja o wyższym priorytecie blokuje działanie funkcji o niższym priorytecie.

Alarmowe otwieranie klap dymowych jest funkcją nadrzędną i otwieranie ich może odbywać się nawet przy załączonej funkcji przewietrzania

Jesteśmy przedstawicielem regionalnym firmy D+H, która jest największym polskim producentem systemów odprowadzania dymu i gorąca, systemów blokady drzwi przeciwpożarowych oraz systemów naturalnej wentylacji.